Oposicions al cos d'Agents Rurals

Els cursos de preparació

La Generalitat ha anunciat una nova oferta pública de 50 places de l'escala bàsica, categoria d'agent, del cos d'Agents Rurals per a l'any 2017. S'inscriu dins l'oferta pública més important dels darrers anys, amb més de 7.700 places.

Horaris
Dies Hores Data d'inici
3 dies /setmana de 20:15 a 22:15 h. 09/10/2017
Dissabtes de 9 a 15 h. 14/10/2017

Estat de la convocatòria

Pendent de publicació

Darrera convocatòria publicada: DOGC núm. 5314 de 09/02/2009. Convocatòria de l’escala auxiliar, categoria d’agent auxiliar, del Cos d’Agents Rurals. No hi ha precedents de la convocatòria anunciada a l'oferta 2017, d'ingrés lliure a l'escala bàsica, categoria d'agent.

Requisits

 1. Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
 2. Haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
 3. Posseir el títol de batxiller o de tècnic, o tenir superades les proves d'accés a la universitat per a majors de vint-i-cinc anys, o un altre d'equivalent o superior, o estar en condicions d'obtenir-lo. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació de l'òrgan competent.
 4. Tenir el permís de conducció de vehicles de la classe B o l’equivalent d'acord amb la normativa aplicable.
 5. Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpies de les places convocades.
 6. Complir les condicions exigides per la legislació vigent per a l'obtenció del permís d'ús d'armes de foc.

*Aquest text és un resum dels requisits de la darrera convocatòria i en cap cas substitueix el text original de la publicació oficial.

Estructura del procés selectiu

Segons la darrera convocatòria (DOGC núm. 5314 de 09/02/2009) a l’escala auxiliar, categoria d’agent auxiliar, del Cos d’Agents Rurals.

 • Primera prova
  • Primer exercici: perfil professional. Test psicotècnic orientat a avaluar el grau d’adequació de les persones aspirants en relació amb l’exercici de les tasques i funcions i amb l’entorn propis de l’escala auxiliar, categoria d’agent auxiliar del cos d’Agents Rurals.
  • Segon exercici: qüestionari de coneixements. Test de 100 preguntes + 4 de reserva, amb 4 respostes alternatives i només 1 és la correcta. 40 preguntes sobre la part general i 60 sobre la part específica del temari.
  • Tercer exercici: supòsits pràctics. Resolució de dos supòsits pràctics a escollir entre tres. Es valorarà: la resolució correcta, el rigor analític, la capacitat de síntesi, la sistemàtica, la claredat d'idees, els coneixements acreditats, la qualitat i la forma d'expressió
 • Segona prova: coneixements de llengua catalana

  Exempció en cas de presentar acreditació documental d’estar en possessió del nivell intermedi de català (B), o superior de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent.

 • Tercera prova: personalitat.

  Resoldre una sèrie de qüestions orientades a avaluar els trets de la personalitat de la persona aspirant, i també la seva adaptació personal i social, a fi de detectar trets psicopatològics o alteracions de la personalitat que dificultin o impossibilitin l’exercici de les funcions d’agent auxiliar.

 • Quarta prova: exercicis físics.
  • Primer exercici: tracció general.
  • Segon exercici: flexió de braços.
  • Tercer exercici: cursa llançadora.
  • Quart exercici: circuit d'agilitat.
  • Cinquè exercici: natació.

PRIVACITAT

Social

Qualitat

Descomptes

Consulti'ns i estudiarem el seu descompte

Certificacions i homologacions