Cursos de català

Característiques generals

Català

A General d'Estudis oferim cursos de català per a estrangers, per a persones que volen millorar els seus coneixements i per a aquelles persones que necessiten superar un examen oficial de coneixements de la llengua, ja sigui per presentar-se a oposicions o per promocionar-se a la seva feina.

Al procés d'aprenentatge es fa un seguiment individualitzat de l'alumne, en grups reduïts, amb un màxim de 5 alumnes per hora de classe. El centre disposa de temaris actualitzats i de dossiers pràctics el·laborats pel professorat, que compta amb una dil·latada experiència en l'ensenyament de la llengua catalana.

Organitzem cursos de preparació per als nivells de català de la Secretaria de Política Lingüística i de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

En els següents vincles trobareu informació sobre la inscripció a les proves i els calendaris de realització.

Hi ha diferents horaris a triar:

Titulacions equivalents als certificats de coneixements de català

Les següents taules són un resum de la nova normativa publicada per la Generalitat de Catalunya, Secretaria de Política Lingüística.

Equivalències nivell B
Títol Normativa Document
Títol EGB Cal haver fet tota l'EGB a Catalunya i haver cursat català. Aplicació: a partir del curs 1978-1979 (1r. EGB) Certificat IES
Títol FP 1 Sempre que s'hagi cursat tota l'EGB i FP1 a Catalunya i s'hagi cursat català en tots els estudis a partir del curs 1978-79 Certificat IES
Alguns cursos d'EGB a partir de l'any 78-79 + altra titulació (8 anys en total) Cal haver cursat almenys 8 anys de català, encara que sigui entre dos titulacions (P. ex. 6 cursos d'EGB a partir del curs 78-79 i FP o BUP) Departament d'Educació
Títol ESO (alumnes Aragó) Sempre que s'hagi cursat i aprovat català durant l'ESO i com a mínim 4 cursos de primària a centres de l'Aragó Òrgan que determini el govern d'Aragó
Equivalències nivell C
Títol Normativa Document
Títol ESO Sempre que s'hagi cursat a Catalunya almenys 3 cursos qualssevol de primària i tota l'ESO i s'hagi cursat i aprovat català en tots aquests estudis Certificat IES
Títol ESO (Formació d'Adults) Sempre que s'hagin cursat a Catalunya almenys vuit cursos qualssevol entre la primària i l'ESO i que s'hagi cursat i aprovat català al centre de formació d'adults Certificat Escola d'Adults
Títol Batxillerat (LOGSE) Sempre que s'hagi cursat 3 cursos qualssevol de primària i cinc cursos qualssevol entre l'ESO i el Batxillerat i s'hagi fet català en aquests estudis esmentats Certificat IES
Títol Batxillerat (BUP) Sempre que s'hagi cursat tota l'EGB i el BUP a Catalunya i s'hagi cursat de manera oficial llengua catalana en tots aquests estudis. Aplicació: a partir del curs 1978-1979 Certificat IES
Títol FP2 Sempre que s'hagi cursat tota l'EGB, FP1 i FP2 a Catalunya i s'hagi cursat de manera oficial català en tots els estudis esmentats. Aplicació: a partir del curs 1978-79 Certificat IES

Descomptes

General d'Estudis ofereix diferents tipus de descomptes* en els següents casos:

*Els diferents descomptes no són acumulables en cap cas

Facebook Twitter Linkedin
General d'Estudis Lleida S.L. · Alcalde Costa, 18 · 25002 Lleida · Tel. 973 28 08 88 · gest[arroba]generalestudis.com Corregidor Escofet, 86 · 25005 Lleida · Tel. 973 98 40 30 · balafia[arroba]generalestudis.com