Oposicions a Tècnic d'Especialista de Serveis Penitenciaris

Els cursos de preparació

Organitzem grups de preparació davant la previsió de convocatòria d'oposicions al Cos de Tècnics d'especialistes per examinar-se a l'any 2019. L'inici de les classes es preveu per al gener de 2018.

Horaris de classe per al Cos de Tècnics d'Especialistes

Horaris de nit
Dies Hores Inici
2 dies / setmana de 20.15 a 22.15 h. 06/11/2018
Horaris de dissabte
Dies Hores Inici
Dissabtes de 9 a 13 h. 09/03/19

Estat de la convocatòria

Requisits específics i generals

La informació que s'inclou a continuació és un resum de les bases de la darrera convocatòria, per la qual cosa no es reprodueixen en la seva totalitat; per a obtenir informació més detallada, les bases es poden consultar pitjant el link que trobareu a dalt.

Requisits específics

Titulació: Tenir el títol de batxiller, de tècnic o qualsevol altre de nivell superior o equivalent, o estar en condicions d'obtenir-lo en la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació i Ciència.

Requisits generals

 • Nacionalitat:
  1. Ser ciutadà espanyol o,
  2. Ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
 • També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat, però visquin a càrrec dels seus progenitors.

 • Edat: haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Capacitat: tenir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpies de les places objecte de convocatòria, tenint en compte la taula d'exclusions mèdiques.
 • Habilitació: no haver estat condemnat/ada per cap delicte o, en cas d'haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals, o si no s'han cancel·lat, però correspon, haver-ho sol·licitat, i no estar inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques, ni estar separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
 • Els requisits indicats anteriorment s'han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s'han de continuar complint fins a la presa de possessió com a funcionaris/àries de carrera.

 • Llengua catalana: els/les aspirants hauran de posseir els coneixements de llengua catalana de nivell intermedi de català (certificat B) de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent, requerits en el segon exercici de la tercera prova.
 • Llengua castellana: els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de la llengua castellana del nivell requerit en el primer exercici de la tercera prova.

Estructura del procés selectiu

 • Primera prova. Consta de tres exercicis.
  • Primer exercici: Qüestionari sobre la part general del temari.De caràcter obligatori i eliminatori, consisteix a respondre un qüestionari de 100 preguntes tancades (més 5 de reserva), amb quatre opcions de resposta de les quals només una és correcta, relacionades amb les qüestions del programa.
  • Segon exercici: Qüestionari sobre la part específica del temari. Consisteix a respondre un qüestionari de 100 preguntes tancades (més 5 de reserva), amb quatre opcions de resposta, relacionat amb les qüestions del grup de matèries dels temes específics del programa.
  • Tercer exercici: Psicotècnic. De caràcter obligatori i eliminatori, consisteix en la realització d'una prova psicotècnica adreçada a avaluar la competència psicosocial dels aspirants per exercir les tasques inherents al cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup serveis penitenciaris. El tribunal fixarà el temps per realitzar aquesta prova que no podrà excedir les dues hores.
 • Segona prova. Capacitat física. De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix en la realització dels quatre exercicis físics següents: flexió de braços, tracció general, circuit d'agilitat i cursa llançadora. La puntuació d'aquesta prova és de 0 a 40 punts i s'obtindrà amb la suma total de punts aconseguits en els 4 exercicis. La valoració final d'aquesta prova és d'apte o no apte. Per obtenir la qualificació d'apte caldrà obtenir una puntuació mínima de 15 punts.
 • Tercera prova. Coneixements de llengua catalana/castellana.
 • Quarta prova. Comprovació de les causes d'exclusió mèdica.. Podeu consultar les causes a les bases de la convocatòria.

PRIVACITAT

Social

Qualitat

Descomptes

Consulti'ns i estudiarem el seu descompte

Certificacions i homologacions