Oposicions a la Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Lleida

Els cursos de preparació

L'Alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha anunciat 30 noves places per a agents de la Guàrdia urbana durant el 2019. Veure notícia.

Torns i horaris dels grups de preparació per a la nova convocatòria de 2019:

Horaris
Dies Hores Data d' inici
Dilluns, dimecres i dijous de 20.15 a 22.15 h. Iniciat

Estat de la convocatòria

Nova convocatòria 2019 pendent de publicació.

Requisits*

  • Ésser ciutadà espanyol, d’acord amb la legislació vigent.
  • Edat: Haver complert divuit anys i no arribar a l'edat de jubilació.
  • No estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de la funció pública ni haver estat separat del servei de l’administració mitjançant expedient disciplinari.
  • No tenir causes penals sense extingir ni estar declarat en rebel·lia.
  • No tenir cap malaltia o defecte, físic o psíquic, que impedeixil’exercici de les funcions.
  • Estatura: tenir una alçada mínima de 1,60 m. les dones i 1,70 m.els homes, la qual cosa serà comprovada abans de l’inici de lesproves mèdiques.
  • Titulació: estar en possessió del títol d’ensenyament secundari obligatori, graduat escolar, FP1 o equivalent. o qualsevol altre de nivell superior. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
  • Estar en possessió dels permisos de conduir A2 i B. En relació amb els carnets de conduir, els/les aspirants hauran d’estar en possessió del permís de la classe A2 a l’inici del període de pràctiques. En el supòsit de no disposar d’aquest permís, els aspirants no podran incorporar-se al període de pràctiques, i per tant quedaran exclosos i decauran tots els seus drets en aquest procés selectiu. Els aspirants hauran de prendre el compromís d’obtenir el permís de conduir de la classe A, un cop transcorreguts 2 anys des de l’obtenció del permís en vigor de la classe A2, (termini establert pel Reglament General de Conductors per a l’obtenció d’aquest permís).

*Aquest text és un resum dels requisits de la darrera convocatòria i en cap cas substitueix el text original de la publicació oficial.

Social

Qualitat

Descomptes

Consulti'ns i estudiarem el seu descompte

Certificacions i homologacions