Oposicions a la Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Lleida

Els cursos de preparació

L'Alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha anunciat noves convocatòries d'oposicions durant diversos anys consecutius, per tal de cobrir places vacants per jubilacions.

Torns i horaris dels grups de preparació per a la nova convocatòria de 2019:

Horaris
Dies Hores Data d' inici
Dilluns, dimecres i dijous de 20.15 a 22.15 h. Pendent d'inici
Dissabtes de 09.00 a 15.00 h. Pendent d'inici

Estat de la convocatòria

Nova convocatòria 2019 pendent de publicació.

Requisits*

  • Ésser ciutadà espanyol, d’acord amb la legislació vigent.
  • Edat: Haver complert divuit anys i no arribar a l'edat de jubilació.
  • No estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de la funció pública ni haver estat separat del servei de l’administració mitjançant expedient disciplinari.
  • No tenir causes penals sense extingir ni estar declarat en rebel·lia.
  • No tenir cap malaltia o defecte, físic o psíquic, que impedeixil’exercici de les funcions.
  • Estatura: tenir una alçada mínima de 1,60 m. les dones i 1,70 m.els homes, la qual cosa serà comprovada abans de l’inici de lesproves mèdiques.
  • Titulació: estar en possessió del títol d’ensenyament secundari obligatori, graduat escolar, FP1 o equivalent. o qualsevol altre de nivell superior. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
  • Estar en possessió dels permisos de conduir A2 i B. En relació amb els carnets de conduir, els/les aspirants hauran d’estar en possessió del permís de la classe A2 a l’inici del període de pràctiques. En el supòsit de no disposar d’aquest permís, els aspirants no podran incorporar-se al període de pràctiques, i per tant quedaran exclosos i decauran tots els seus drets en aquest procés selectiu. Els aspirants hauran de prendre el compromís d’obtenir el permís de conduir de la classe A, un cop transcorreguts 2 anys des de l’obtenció del permís en vigor de la classe A2, (termini establert pel Reglament General de Conductors per a l’obtenció d’aquest permís).

*Aquest text és un resum dels requisits de la darrera convocatòria i en cap cas substitueix el text original de la publicació oficial.

Social

Qualitat

Descomptes

Consulti'ns i estudiarem el seu descompte

Certificacions i homologacions