Oposicions a l'Administració de Justícia: Tramitació i Auxili

Els cursos de preparació

El Ministerio de Hacienda y Función Pública presentarà durant 2017 una oferta d'ocupació pública amb una taxa de reposició del 100% de les jubilacions produïdes als sectors d'Educació, Sanitat i Justícia. Es preveuen, doncs, noves convocatòries per als cossos de l'Administració de Justícia durant 2017 i en els anys consecutius. (Veure notícia original)

Organitzem classes de preparació conjunta per a les proves als cossos de Tramitació Processal i Auxili Judicial, en els torns que detallem a continuació:

Horaris de classe per a Auxili i Tramitació

Horaris de nit
Dies Hores Inici
Dilluns, dimecres i dijous de 20.15 a 22.15 h. Pendent d'inici
Horaris de dissabte
Dies Hores Inici
Grup 01 de 9 a 14 h. Iniciat
Grup 02 de 9 a 15 h. 22/09/18

Estat de la convocatòria

Pendent de publicació

Més informació sobre els processos anteriors (convocatòria 2018)

Número de places previstes a l'oferta d'ocupació de l'any 2018 a Catalunya:

  • Tramitació Processal: 623 places.
  • Auxili Judicial: 442 places.

Requisits generals i específics

Cadascun d'aquests cossos té com a requisit imprescindible la possessió, per part de l'aspirant, d'una titulació acadèmica concreta:

> Cos de gestió processal i administrativa
Grau Universitari, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic o equivalent.
> Cos de tramitació processal i administrativa
Títol de batxiller, de Cicle Formatiu de Grau Superior o equivalent.
> Cos d'auxili judicial
Títol de graduat en ESO, de Cicle Formatiu de Grau Mitjà o equivalent.

Hi ha d'altres requisits generals, com

  • Nacionalitat: Ser ciutadà espanyol.
  • Edat: haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació.
  • Capacitat: no patir cap malaltia ni defecte físic o psíquic incompatible amb el desenvolupament de les funcions corresponents a cada cos.

Posseïr coneixements acreditats de llengua catalana no és cap requisit imprescindible per a accedir a aquestos cossos; tanmateix, l'acreditació d'aquestos coneixements eximeix de realitzar la prova de català optativa que inclou el procés selectiu per a cada cos.

Normativa sobre els processos selectius a l'Administració de Justícia

Estructura del procés selectiu

Tramitació Processal

Els exercicis obligatoris de l'oposició són els següents

Primer exercici (dues proves)

  • Primera prova: test de 100 preguntes sobre les matèries del programa (75 mins)
  • Segona prova: de caràcter pràctic, escrit i eliminatori. Respondre a 20 preguntes tipus test referides a un cas pràctic plantejat pel Tribunal (30 mins)

Segon exercici

  • Reproduir en ordinador un text en Microsoft Word (15 mins)

Hi ha, a més, proves optatives, no eliminatòries, per avaluar el coneixement de la llengua oficial pròpia o diferent del castellà o el dret civil especial comú o foral de les comunitat autònomes que el tinguin.


Auxili Judicial

Els exercicis obligatoris de l'oposició són els següents

Primer exercici

  • Test de 100 preguntes sobre les matèries del programa (75 mins)

Segon exercici

  • De caràcter pràctic, escrit, obligatori i eliminatori. Contestar un test de 50 preguntes referides a dos casos pràctics de diligència judicial (45 mins)

Hi ha, a més, proves optatives, no eliminatòries, per avaluar el coneixement de la llengua oficial pròpia o diferent del castellà o el dret civil especial comú o foral de les comunitat autònomes que el tinguin.

PRIVACITAT

Social

Qualitat

Descomptes

Consulti'ns i estudiarem el seu descompte

Certificacions i homologacions