Oposicions: Institut Català de la Salut

Què preparem?

A General d'Estudis organitzem grups de preparació per a les següents categories de l'ICS:

Personal estatutari àrea funcional sanitària:

  • Diplomat sanitari/ària en infermeria: 3301 places

Personal estatutari àrea funcional de gestió i serveis:

  • Auxiliar administratiu/iva: 1304 places
  • Zelador/a: 474 places

La distribució de places per categoria de l'oferta pública d'ocupació per a l'exercici 2017 es va publicar a l'ACORD 67/2017, de 22 de desembre, de la Comissió Executiva del Consell d’Administració, pel qual s’aprova per a l’any 2017 l’oferta d’ocupació pública addicional per a l'estabilització i la consolidació de l'ocupació temporal de l’Institut Català de la Salut i la seva distribució per categories.

Horaris i torns

Horaris
Dies Hores Data d'inici Grup
Dissabtes de 09:00 a 15.00 h. 13/10/18 DSI - Diplomat Sanitari en Infermeria
De dilluns a dijous de 20.15 a 22.15 h. 17/09/18 NOU GRUP INTENSIU - Auxiliar Administratiu
Dimarts i dijous de 19.45 a 22.15 h. 18/09/18 Zeladors
Dissabtes de 9.00 a 14.00 h. 15/09/18 Zeladors

Estat de la convocatòria

Diplomat Sanitari en Infermeria
03/10/18 Publicada convocatòria: 3301 places de DSI DOGC Núm. 7718 - 03.10.2018
03/10/18 Termini de presentació de sol·licituds: del 04/10/2018 al 23/10/2018

Auxiliars administratius i Zeladors
29/08/18 Publicada convocatòria: 1304 places d'Auxiliars DOGC Núm. 7695 - 29.8.2018
29/08/18 Publicada convocatòria: 474 places de Zeladors DOGC Núm. 7695 - 29.8.2018
29/08/18 Termini de presentació de sol·licituds: del del 30/08/18 al 18/09/18

Categories: requisits i característiques

Informació basada en la convocatòria publicada al DOGC núm. 7718 de 03/10/2018 i les bases generals que regulen els processos selectius per a l'accés a la condició de personal estatutari de l'Institut Català de la Salut, publicades al DOGC núm. 6988 de 02/11/2015.

La informació presentada en aquest web és un resum de les bases publicades al DOGC corresponent; en cap cas es tracta d'una transcripció íntegra de les mateixes.

Normativa i requisits

Titulació

Títol de grau/diplomat universitari en infermeria o ajudant tècnic sanitari.

Nacionalitat

Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un altre estat membre de la Unió Europea o de l’espai econòmic europeu o tenir el dret a la lliure circulació de treballadors conforme al Tractat de la Unió Europea o a altres tractats ratificats per l’Estat espanyol o tenir reconegut aquest dret per norma legal.

Edat

Tenir complerts els 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

Capacitat funcional

Tenir i acreditar la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions pròpies de la categoria i llocs convocats, la qual cosa s’acreditarà una vegada superat el procés selectiu, mitjançant el reconeixement mèdic en el centre que es determini o la presentació de certificat mèdic oficial. La presa de possessió està supeditada al compliment d’aquest requisit.

Estructura de les proves

La fase oposició versarà sobre les matèries contingudes al temari publicat a l’efecte. La puntuació màxima de la fase d’oposició és igual al doble de la puntuació màxima de la fase del concurs.

Les proves de la fase d’oposició són obligatòries i eliminatòries, i constaran de les proves i/o exercici següents:

a) Una prova consistent a realitzar un test sobre el contingut del temari previst a les bases de la convocatòria especifica. Aquest exercici el superarà, com a màxim, un nombre de persones igual al 300% de les places a cobrir.

b) Una prova de coneixements de llengua catalana i de llengua castellana, si escau, per totes les persones aspirants que no estiguin exemptes.

c) Una prova amb supòsits pràctics referents a les funcions a desenvolupar en la categoria a la qual s’opta.

d) Una prova adreçada a acreditar les competències en la categoria a la qual s’opta, mitjançant les tècniques que el tribunal consideri més adequats.

El tribunal pot acordar la realització d’una prova de caràcter voluntari i no eliminatori sobre el coneixement de matèries concretes relacionades amb les funcions pròpies de la categoria a la qual s’opta, amb una puntuació del 10% addicional de l’oposició.

Temari

Temari transversal per a totes les categories

Tema 1

La Llei d’ordenació sanitària de Catalunya. El sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT): disposicions comunes als centres, serveis i establiments sanitaris integrats en el SISCAT. El Pla de salut de Catalunya: principis generals. Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària: dret d’informació sanitària del pacient. Dret a la intimitat i confidencialitat del pacient.

Tema 2

L’empresa pública Institut Català de la Salut. Missió, visió i valors. Règim jurídic, objectius, funcions i principis de gestió. Organització de l’Institut Català de la Salut. Els Estatuts de l’Institut Català de la Salut. Competències de l’Institut Català de la Salut.

Tema 3

L’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: objecte, àmbit d’aplicació, drets i deures, adquisició i pèrdua de la condició de personal estatutari, actualització de coneixements, retribucions, incompatibilitats.

Tema 4

L’Estatut bàsic de l’empleat públic: objecte i àmbit d’aplicació, codi de conducta dels empleats públics. El II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut.

Tema 5

Sistemes d’incentivació i promoció professionals: la carrera professional, la direcció per objectius i la retribució variable.

Tema 6

Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal: àmbit d’aplicació, conceptes bàsics, principis de la protecció de dades.

Tema 7

Llei de prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball. El reglament dels serveis de prevenció. Organització de recursos per a les activitats preventives. Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Tema 8

Llei17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes: objecte i finalitats. Principis d’actuació dels poders públics. Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista: objecte i finalitat.

Tema 9

Principis generals de la bioètica. El secret professional: concepte i regulació jurídica.

Tema 10

Qualitat: concepte i definició. Qualitat tècnica i qualitat percebuda: concepte. El cicle de millora contínua: planificar, implantar, avaluar i activar (cicle PDCA). Resolució de problemes: el diagrama causa-efecte.

Tema 11

Ofimàtica. Intranet, internet, correu electrònic. Accés i continguts d’atenció al professionals mitjançant el lloc web per als professionals de l’Institut Català de la Salut.


Temari específic per a diplomat/ada sanitari/ària en infermeria

Tema 1. Tenir cura de la persona, la família i la comunitat.

Tema 2. Valorar, diagnosticar i abordar problemes de salut reals i de risc.

Tema 3. Ajudar (supervisar o suplir) al pacient en el compliment del tractament i fer-lo partícip.

Tema 4. Contribuir a garantir la seguretat i el procés assistencial.

Tema 5. Facilitar el procés d’adaptació i afrontament del nou estat de salut.

Tema 6. Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes.

Tema 7. Prevenció de riscos laborals.

Tema 8. Perfil competencial.

Informació basada en la convocatòria publicada al DOGC Núm. 7695 - 29.8.2018 i les bases generals que regulen els processos selectius per a l'accés a la condició de personal estatutari de l'Institut Català de la Salut, publicades al DOGC núm. 6988 de 02/11/2015.

La informació presentada en aquest web és un resum de les bases publicades al DOGC corresponent; en cap cas es tracta d'una transcripció íntegra de les mateixes.

Normativa i requisits

Titulació

Títol de batxillerat elemental, de formació professional de primer grau, d’educació general bàsica, de graduat en ensenyament secundari obligatori (LOGSE), de tècnic (LOGSE), o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior.

Nacionalitat

Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un altre estat membre de la Unió Europea o de l’espai econòmic europeu o tenir el dret a la lliure circulació de treballadors conforme al Tractat de la Unió Europea o a altres tractats ratificats per l’Estat espanyol o tenir reconegut aquest dret per norma legal.

Edat

Tenir complerts els 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

Capacitat funcional

Tenir i acreditar la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions pròpies de la categoria i llocs convocats, la qual cosa s’acreditarà una vegada superat el procés selectiu, mitjançant el reconeixement mèdic en el centre que es determini o la presentació de certificat mèdic oficial. La presa de possessió està supeditada al compliment d’aquest requisit.

Estructura de les proves

La fase oposició versarà sobre les matèries contingudes al temari publicat a l’efecte. La puntuació màxima de la fase d’oposició és igual al doble de la puntuació màxima de la fase del concurs.

Les proves de la fase d’oposició són obligatòries i eliminatòries, i constaran de les proves i/o exercici següents:

a) Una prova consistent a realitzar un test sobre el contingut del temari previst a les bases de la convocatòria especifica. Aquest exercici el superarà, com a màxim, un nombre de persones igual al 300% de les places a cobrir.

b) Una prova de coneixements de llengua catalana i de llengua castellana, si escau, per totes les persones aspirants que no estiguin exemptes.

c) Una prova amb supòsits pràctics referents a les funcions a desenvolupar en la categoria a la qual s’opta.

d) Una prova adreçada a acreditar les competències en la categoria a la qual s’opta, mitjançant les tècniques que el tribunal consideri més adequats.

El tribunal pot acordar la realització d’una prova de caràcter voluntari i no eliminatori sobre el coneixement de matèries concretes relacionades amb les funcions pròpies de la categoria a la qual s’opta, amb una puntuació del 10% addicional de l’oposició.

Temari

Temari transversal per a totes les categories

Tema 1

La Llei d’ordenació sanitària de Catalunya. El sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT): disposicions comunes als centres, serveis i establiments sanitaris integrats en el SISCAT. El Pla de salut de Catalunya: principis generals. Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària: dret d’informació sanitària del pacient. Dret a la intimitat i confidencialitat del pacient.

Tema 2

L’empresa pública Institut Català de la Salut. Missió, visió i valors. Règim jurídic, objectius, funcions i principis de gestió. Organització de l’Institut Català de la Salut. Els Estatuts de l’Institut Català de la Salut. Competències de l’Institut Català de la Salut.

Tema 3

L’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: objecte, àmbit d’aplicació, drets i deures, adquisició i pèrdua de la condició de personal estatutari, actualització de coneixements, retribucions, incompatibilitats.

Tema 4

L’Estatut bàsic de l’empleat públic: objecte i àmbit d’aplicació, codi de conducta dels empleats públics. El II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut.

Tema 5

Sistemes d’incentivació i promoció professionals: la carrera professional, la direcció per objectius i la retribució variable.

Tema 6

Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal: àmbit d’aplicació, conceptes bàsics, principis de la protecció de dades.

Tema 7

Llei de prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball. El reglament dels serveis de prevenció. Organització de recursos per a les activitats preventives. Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Tema 8

Llei17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes: objecte i finalitats. Principis d’actuació dels poders públics. Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista: objecte i finalitat.

Tema 9

Principis generals de la bioètica. El secret professional: concepte i regulació jurídica.

Tema 10

Qualitat: concepte i definició. Qualitat tècnica i qualitat percebuda: concepte. El cicle de millora contínua: planificar, implantar, avaluar i activar (cicle PDCA). Resolució de problemes: el diagrama causa-efecte.

Tema 11

Ofimàtica. Intranet, internet, correu electrònic. Accés i continguts d’atenció al professionals mitjançant el lloc web per als professionals de l’Institut Català de la Salut.


Temari específic per a la categoria d'auxiliar administratiu/va

Tema 1. Normativa administrativa.

Tema 2. Gestió de personal estatutari.

Tema 3. Gestió econòmica i financera.

Tema 4. Prevenció de riscs laborals.

Tema 5. Organització del treball.

Tema 6. Perfil competencial.

Informació basada en la convocatòria publicada al DOGC Núm. 7695 - 29.8.2018 i les bases generals que regulen els processos selectius per a l'accés a la condició de personal estatutari de l'Institut Català de la Salut, publicades al DOGC núm. 6988 de 02/11/2015.

La informació presentada en aquest web és un resum de les bases publicades al DOGC corresponent; en cap cas es tracta d'una transcripció íntegra de les mateixes.

Normativa i requisits

Titulació

Tenir el certificat d’estudis primaris, certificat d’escolaritat d’educació general bàsica, de l’acreditació d’escolarització (LOGSE), o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior, o estar en condicions d’obtenir-lo..

Nacionalitat

Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un altre estat membre de la Unió Europea o de l’espai econòmic europeu o tenir el dret a la lliure circulació de treballadors conforme al Tractat de la Unió Europea o a altres tractats ratificats per l’Estat espanyol o tenir reconegut aquest dret per norma legal.

Edat

Tenir complerts els 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

Capacitat funcional

Tenir i acreditar la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions pròpies de la categoria i llocs convocats, la qual cosa s’acreditarà una vegada superat el procés selectiu, mitjançant el reconeixement mèdic en el centre que es determini o la presentació de certificat mèdic oficial. La presa de possessió està supeditada al compliment d’aquest requisit.

Estructura de les proves

La fase oposició versarà sobre les matèries contingudes al temari publicat a l’efecte. La puntuació màxima de la fase d’oposició és igual al doble de la puntuació màxima de la fase del concurs.

Les proves de la fase d’oposició són obligatòries i eliminatòries, i constaran de les proves i/o exercici següents:

a) Una prova consistent a realitzar un test sobre el contingut del temari previst a les bases de la convocatòria especifica. Aquest exercici el superarà, com a màxim, un nombre de persones igual al 300% de les places a cobrir.

b) Una prova de coneixements de llengua catalana i de llengua castellana, si escau, per totes les persones aspirants que no estiguin exemptes.

c) Una prova amb supòsits pràctics referents a les funcions a desenvolupar en la categoria a la qual s’opta.

d) Una prova adreçada a acreditar les competències en la categoria a la qual s’opta, mitjançant les tècniques que el tribunal consideri més adequats.

El tribunal pot acordar la realització d’una prova de caràcter voluntari i no eliminatori sobre el coneixement de matèries concretes relacionades amb les funcions pròpies de la categoria a la qual s’opta, amb una puntuació del 10% addicional de l’oposició.

Temari

Temari transversal per a totes les categories

Tema 1

La Llei d’ordenació sanitària de Catalunya. El sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT): disposicions comunes als centres, serveis i establiments sanitaris integrats en el SISCAT. El Pla de salut de Catalunya: principis generals. Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària: dret d’informació sanitària del pacient. Dret a la intimitat i confidencialitat del pacient.

Tema 2

L’empresa pública Institut Català de la Salut. Missió, visió i valors. Règim jurídic, objectius, funcions i principis de gestió. Organització de l’Institut Català de la Salut. Els Estatuts de l’Institut Català de la Salut. Competències de l’Institut Català de la Salut.

Tema 3

L’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: objecte, àmbit d’aplicació, drets i deures, adquisició i pèrdua de la condició de personal estatutari, actualització de coneixements, retribucions, incompatibilitats.

Tema 4

L’Estatut bàsic de l’empleat públic: objecte i àmbit d’aplicació, codi de conducta dels empleats públics. El II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut.

Tema 5

Sistemes d’incentivació i promoció professionals: la carrera professional, la direcció per objectius i la retribució variable.

Tema 6

Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal: àmbit d’aplicació, conceptes bàsics, principis de la protecció de dades.

Tema 7

Llei de prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball. El reglament dels serveis de prevenció. Organització de recursos per a les activitats preventives. Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Tema 8

Llei17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes: objecte i finalitats. Principis d’actuació dels poders públics. Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista: objecte i finalitat.

Tema 9

Principis generals de la bioètica. El secret professional: concepte i regulació jurídica.

Tema 10

Qualitat: concepte i definició. Qualitat tècnica i qualitat percebuda: concepte. El cicle de millora contínua: planificar, implantar, avaluar i activar (cicle PDCA). Resolució de problemes: el diagrama causa-efecte.

Tema 11

Ofimàtica. Intranet, internet, correu electrònic. Accés i continguts d’atenció al professionals mitjançant el lloc web per als professionals de l’Institut Català de la Salut.


Temari específic per a la categoria de zelador/a

Tema 1. Jornada de treball, permisos i llicències. Situacions del personal estatutari. Règim disciplinari. Incompatibilitats.

Tema 2. Les funcions de zelador en els centres hospitalaris i d’atenció primària a l’Institut Català de la Salut. Facturació a tercers: supòsits i conceptes facturables. Normes bàsiques de funcionament d’instal·lacions d’electricitat, gas, aigua, calefacció, aire condicionat i alarmes.

Tema 3. Atenció a la ciutadania. Atenció integral: personal, telefònica, escrita; atenció al públic culturalment divers. Iniciatives, reclamacions, queixes, suggeriments, agraïments i peticions. Habilitats socials i comunicatives. El dret a la informació i la confidencialitat.

Tema 4. Històries clíniques: concepte i confidencialitat. Tècniques de control d’arxiu i documentació. Conservació o destrucció de documents. Gestió de documents electrònics.

Tema 5. Introducció a la informàtica. Ofimàtica bàsica.

Tema 6. Prevenció de riscos laborals: riscos a l’àmbit sanitari. Risc biològic, tipus d’agents biològics, vies d’entrada i contagi; actuacions preventives bàsiques pel que fa al risc biològic. Factors associats a l’ergonomia: manipulació manual de càrregues, mobilització i trasllat de malalts. Factors de risc específics associats a la seguretat: incendis i explosió, productes químics, seguretat vial i equips de treball. Actuacions en cas d’emergència: incendis. Riscos psicològics i socials: Organització del treball. Jornades perllongades i torns. Situacions de violència.

Tema 7. Perfil competencial: perfil competencial: Adequació al canvi i flexibilitat. Orientació al servei. Treball en equip i cooperació. Capacitat resolutiva i presa de decisions. Comunicació i persuasió. Planificació, organització i priorització.