Oposicions a l'Administració General: Cos de Gestió

Els cursos de preparació

L'oferta addicional d'ocupació pública de 2017 inclou 313 places de Cos de Gestió d'Administració General. La darrera convocatòria d'aquest cos és de 2009, així que ara es presenta una excel·lent oportunitat per optar a una d'aquestes noves places.

Horaris de classe per al Cos de Gestió

Horaris
Dies Hores Inici
Nits 3 dies / setmana, de 20:15 a 22:15 Pendent d'inici
Dissabtes de 9 a 15 h. Pendent d'inici

Estat de la convocatòria

Requisits específics i generals

Requisits específics

Places d’opció general: enginyeria tècnica, diplomatura universitària de primer cicle, arquitectura tècnica o grau corresponent.

Requisits generals

Els requisits generals per poder participar en un procés de selecció es troben a les bases generals de les convocatòries. Són aquests:

 • Nacionalitat: tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits que s’especifiquen a Accés per a ciutadans de la UE i altres nacionalitats.
 • Edat: haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Capacitat: posseir la capacitat física i psíquica necessària per exercir les funcions pròpies de les places convocades.
 • Habilitació: no estar inhabilitat per exercir les funcions públiques, ni separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública, ni pertànyer al mateix cos o escala objecte de la convocatòria.
 • Llengua catalana: Nivell de suficiència C1 (antic C).

Normativa sobre els processos selectius a l'Administració General

Estructura del procés selectiu

Segons la darrera convocatòria núm. 179 (02/09/2009).

La puntuació màxima de la fase d'oposició és de 25 punts i està constituïda per les proves i els exercicis que s'indiquen a continuació:

 • Primera prova. Consta de quatre exercicis.
  • Primer exercici: competències professionals. De caràcter obligatori i no eliminatori. Consisteix a contestar la totalitat de preguntes que composen un qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d'adequació de les persones aspirants al perfil professional que consta a l'annex 2, en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies de l'escala de gestió d'administració general del cos de gestió d'administració (subgrup A2) de la Generalitat de Catalunya..
  • Segon exercici: Coneixements. De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a respondre un qüestionari de 80 preguntes més 5 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut dels temes 1 a 44 per les persones aspirants que participin pel torn lliure i, únicament de 50 preguntes més 4 de reserva, dels temes 3 i 4 de l'epígraf 1, "Dret constitucional"; temes 5 a 8 de l'epígraf 2, "L'organització política i administrativa de l'Estat; temes 9 a 12 de l'epígraf 3, "La Unió Europea"; temes 13 i 15 de l'epígraf 4, "L'organització política i administrativa de Catalunya"; temes 16 a 23 de l'epígraf 5, "L'Administració pública. El dret administratiu"; temes 27 a 29 de l'epígraf 7, "Estadística"; temes 30 a 33 de l'epígraf 8, "Gestió pública".
  • Tercer exercici: Consisteix a respondre per escrit 10 preguntes de resposta breu sobre la part general i la part específica corresponent a cada opció del temari.
  • Quart exercici: supòsit pràctic. De caràcter obligatori i eliminatori. CConsisteix a resoldre un supòsit pràctic relacionat amb la totalitat de temes de la part general i la part específica corresponent a cada opció del temari que consta a l'apartat 1.2 de les presenta bases relacionat amb les funcions a desenvolupar pròpies de l'escala de gestió d'administració general del cos de gestió d'administració (subgrup A2) de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb les instruccions que faciliti el tribunal. Es realitzarà, de manera no simultània, un supòsit pràctic diferent per a cadascuna de les opcions de places que hagi escollit la persona aspirant en la seva sol·licitud. Per a la realització d'aquests supòsits, les persones participants podran disposar de material i de documentació en suport paper, llevat que el tribunal acordi el contrari. Per a la valoració d'aquest exercici, el tribunal tindrà en compte tant els coneixements acreditats per les persones participants i la capacitat per aplicar-los a situacions de la pràctica laboral, com la capacitat analítica, de síntesi i la qualitat pel que fa a la seva expressió i presentació.
 • Segona prova. Exercicis de coneixements de llengua catalana i de llengua castellana.

PRIVACITAT

Social

Qualitat

Descomptes

Consulti'ns i estudiarem el seu descompte

Certificacions i homologacions