Oposicions a l'Administració General: Cos Administratiu

Els cursos de preparació

A l'abril de 2017 s'ha aprovat l'oferta pública més important dels últims anys: més de 7.700 places. Entre els cossos d'administració general, s'han aprovat ofertes per als cossos Superior i Administratiu, que sumen un total de 1150 places.

Horaris de classe per al Cos Administratiu

Horaris a la nit
Dies Hores Inici
Dilluns i dimecres de 20.15 a 22.15 h. 24/09/18
Horaris de dissabte
Dies Hores Inici
Dissabtes de 9 a 13 h. 22/09/18

Requisits específics i generals

Requisits específics

Estar en possessió del títol de batxiller o tècnic.

Requisits generals

 • Nacionalitat:
  1. Ser ciutadà espanyol o,
  2. Ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
 • També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, quant als descendents, siguin menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat, però visquin a càrrec dels seus progenitors.

 • Edat: haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Capacitat: posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpies de les places convocades.
 • Habilitació: no estar inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques, separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública ni pertànyer al mateix cos o escala objecte de convocatòria.
 • Els requisits indicats anteriorment s'han de complir l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds i s'han de continuar complint fins a la presa de possessió com a funcionaris/àries de carrera.

 • Llengua catalana: posseir els coneixements de llengua catalana del nivell requerit a les bases específiques en el grau adequat a les funcions pròpies de les places del cos i/o escala de l'Administració de la Generalitat objecto de convocatòria.
 • Llengua castellana: els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir coneixements de llengua castellana del nivell requerit a les bases específiques.

Normativa sobre els processos selectius a l'Administració General

Estructura del procés selectiu

Segons l'última convocatòria núm. 160 (01/04/2009).

La puntuació màxima de la fase d'oposició és de 25 punts i està constituïda per les proves i els exercicis que s'indiquen a continuació:

 • Primera prova. Consta de tres exercicis.
  • Primer exercici: De caràcter obligatori i no eliminatori. Consisteix en respondre un qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d'adequació dels/de les aspirants al perfil de competències professionals que consta a l'annex 2, en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies de l'escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat. El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 45 minuts. La qualificació d'aquest exercici és de 0 a 5 punts.
  • Segon exercici: Coneixements. Consisteix a respondre un qüestionari de 50 preguntes més quatre de reserva, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut de tot el temari de l'escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat de Catalunya. Les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta per part dels aspirants no seran tingudes en compte i les respostes errònies es valoraran negativament. Per cada resposta errònia es descomptarà una quarta part del valor d'una resposta encertada.
  • Tercer exercici: supòsit pràctic. De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix en la resolució d'un o diversos supòsits pràctics sobre l'aplicació dels coneixements i funcions a desenvolupar pròpies de l'escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat. Per a la realització del supòsit pràctic, els/les aspirants no poden disposar de material ni de documentació en suport paper, tret que el tribunal acordi el contrari. Per a la valoració d'aquest exercici, es tindran en compte tant els coneixements acreditats per l'aspirant com la capacitat per aplicar-los a situacions de la pràctica laboral, i la capacitat analítica, de síntesi i la qualitat de l'expressió escrita en la seva realització. El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts. La qualificació d'aquest exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-ho és de 5 punts. El tribunal no haurà d'avaluar el tercer exercici dels/de les aspirants que hagin obtingut la qualificació de no apte/a en el segon exercici. La qualificació de la primera prova es determinarà sumant les puntuacions obtingudes en els tres exercicis.
 • Segona prova. Prova d'ofimàtica pràctica. Consta de tres exercicis:
  • Primer exercici: document administratiu. Consistirà en l'elaboració d'un document administratiu d'acord amb les instruccions donades pel tribunal, utilitzant el processador de textos Microsoft Word o OpenOficce-Writer, a elecció de l'aspirant.
  • Segon exercici: processament de textos. Consistirà en respondre 7 preguntes segons les instruccions donades pel tribunal, utilitzant el processador de textos Microsoft Word o OpenOffice-Writer, a elecció de l'aspirant.
  • Tercer exercici: full de càlcul. Consistirà en respondre 7 preguntes segons les instruccions facilitades pel tribunal qualificador utilitzant el full de càlcul Microsoft Excel o OpenOffice-Calc, a elecció de l'aspirant.
 • Tercera prova. Coneixements de llengua catalana i castellana.

PRIVACITAT

Social

Qualitat

Descomptes

Consulti'ns i estudiarem el seu descompte

Certificacions i homologacions