Oposicions a Correus

Els cursos de preparació

Horaris
Dies Hores Inici
Dissabtes de 09.00 a 13.00 h. 18/05/2019

Estructura de les proves

 • Prova: realització d'un qüestionari tipus test amb caràcter eliminatori, en relació amb aquests contiguts:
  • 90%: matèries relacionades amb el temari que figura a les bases de la convocatòria
  • 10%: psicotècnics.
 • Mèrits.
 • Reconeixement mèdic.

Els aspirants seleccionats, abans de formalitzar el contracte, hauran de superar un reconeixement mèdic per tal de demostrar que tenen la capacitat funcional necessària per a l'execució de les funcions de cadascun dels llocs de treball, declarant-se APTES.

Normativa i requisits*

 • Haver fet l'edat legal de contractació per a cada lloc de treball.
 • Tenir el títol de Graduat en ESO, Graduat Escolar o equivalent, o coneixement, experiència i aptituds adquirits en el desenvolupament de la professió de l'aspirant, equivalents a aquesta titulació.
 • No mantenir en l'actualitat una relació laboral fixa a Correus.
 • No haver estat separat del servei ni acomiadat disciplinàriament per causa de fets esdevinguts a l'àmbit de les societats del Grup Correus.
 • No haver tingut un contracte de treball extingit amb Correus per no haver superat del període de prova en l'acompliment de funcions públiques per sentència ferma.
 • No tenir cap malaltia o limitació física o psíquica per a l'execució normal de les tasques i funcions a realitzar, segons criteri dels serveis mèdics de l'empresa.
 • Complir amb els requisits establerts legal i convencionalment per als llocs de treball ofertats a la convocatòria.

*Aquest és un resum dels requisits que figuren a la convocatòria. Haureu de consultar l'original per tal d'obtenir-ne tots els detalls.

Temari

 • Tema 1: Línia bàsica
 • Tema 2: Línia urgent
 • Tema 3: Paqueteria
 • Tema 4: Línia econòmica
 • Tema 5: Serveis financers
 • Tema 6: Serveis de telecomunicacions
 • Tema 7: Admissió
 • Tema 8: Lliurament
 • Tema 9: Classificació
 • Tema 10: La Qualitat en Correus
 • Tema 11: Altres productes i serveis
 • Tema 12: Eines ofimàtiques corporatives
 • Tema 13: Aspectes bàsics en Correus en matèria de Seguretat en la informació (LOPD), Prevenció de blanqueig de capitals, Prevenció de riscos laborals, Igualtat i Relacions laborals.

Funcions dels llocs de treball convocats

Repartiment

 • Distribuir i lliurar els productes postals, telegràfics i parapostales, o, de no ser possible, els seus avisos substitutius, als destinataris als domicilis que figurin en els enviaments, mantenint una relació directa amb el client, atenent i donant resposta a les seves sol·licituds d'informació.
 • Realitzar totes les tasques anteriors i posteriors, inherents a la funció anterior, tant de classificació manual i/o automàtica com les quals es precisin a aquesta fi, segons línies de productes.
 • Realitzar la recepció i liquidació, a més del pagament i cobrament als domicilis, dels productes en els que així estigui establert.
 • Utilitzar tots els mitjans tècnics i materials necessaris per a l'acompliment de les funcions pròpies del Lloc de treball(vehicles, sistemes informàtics, etc.).
 • Realitzar la conservació bàsica dels mitjans tècnics i materials necessaris per al seu treball, tret que es requereixin coneixements específics.
 • El personal de repartiment que presti els seus serveis en oficines i enllaços rurals procedirà a l'admissió dels productes postals, telegràfics, financers i parapostales, així com les tasques anteriors i posteriors inherents a aquesta funció.
 • Qualsevol altra anàloga que respongui als factors generals i de formació atribuïts al seu Grup Professional inherents al seu Lloc de treball.

Agent/classificació

 • Realitzar les tasques de classificació manual i/o automàtica segons línies de productes, en les diferents unitats de Correus.
 • Realitzar totes les tasques immediatament prèvies i posteriors als processos de classificació manual i/o automàtica.
 • Realitzar la recepció, pagament, cobrament i liquidació, en l'oficina, dels productes en què així estigui establert.
 • Utilitzar tots els mitjans tècnics i materials necessaris per a l'acompliment de les funcions pròpies del seu lloc (màquines, sistemes informàtics, vehicles, maquinàries, etc.).
 • Realitzar la conservació bàsica dels mitjans tècnics i materials necessaris per al seu treball, tret que es requereixin coneixements específics.
 • Realitzar les operacions de càrrega i descàrrega.
 • Tractament dels productes postals i telegràfics.
 • Realitzar les tasques administratives elementals (transportar objectes i enviaments, fer fotocòpies, etc.).
 • Realitzar encàrrecs encomanats pels diferents departaments i recollir i lliurar documents interns i correspondència.
 • Qualsevol altra anàloga que respongui als factors generals i de formació atribuïts al seu Grup Professional inherents al seu Lloc.

PRIVACITAT

Social

Qualitat

Descomptes

Consulti'ns i estudiarem el seu descompte

Certificacions i homologacions