Oposicions al cos de Bombers (Ajuntaments i Generalitat)

Els cursos de preparació

La Generalitat ha anunciat una nova oferta pública de 100 places de l'escala bàsica del cos de Bombers per a l'any 2017. La d'aquest any serà la primera d'una sèrie de convocatòries que finalitzarà l'any 2022, fins a completar 600 places.

Horaris
Dies Hores Data d'inici
3 dies /setmana de 20:15 a 22:15 h. 11/12/17
Dissabtes de 9 a 15 h. 21/10/17

Estat de la convocatòria

Pendent de publicació

Darrera convocatòria publicada: DOGC núm. 7058 de 15.02.2016

Requisits

  1. Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un dels altres estats membres de la Unió Europea.
  2. Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
  3. Estar en possessió o en condicions d'obtenir el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria, graduat/ada escolar, tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic/a auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d'equivalent o superior.
  4. Estar en possessió del permís de conducció de vehicles de la categoria C, en vigor, o permisos equivalents d’acord amb la normativa aplicable.
  5. Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per exercir les funcions pròpies de les places que cal cobrir.
  6. No haver estat separat mitjançant expedient disc iplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicia l, per accedir al cos o escala, o per exercir funcions similars a les que desenvolupa va com a personal laboral.

*Aquest text és un resum dels requisits de la darrera convocatòria i en cap cas substitueix el text original de la publicació oficial.

Social

Qualitat

Descomptes

Consulti'ns i estudiarem el seu descompte

Certificacions i homologacions