Ajuntament de Lleida: auxiliar administratiu

Els cursos de preparació

Torns i horaris dels grups de preparació per a la nova convocatòria de 2019:

Horaris: cos auxiliar administratiu
Dies Hores Data d' inici
Dilluns, dimecres i dijous de 20.15 a 22.15 h. 10/12/2018
Dissabtes de 09.00 a 15.00 h. 15/12/2018

Estat de la convocatòria

Nova convocatòria 2019 pendent de publicació.

La informació que figura en aquesta pàgina està basada a la darrera convocatòria que incloïa places del cos Auxiliar Administratiu (BOP núm. 140 de 9.10.2010); per tant, és esperable que hi hagi, sobretot, canvis al temari, derivats principalment de les actualitzacions legislatives i normatives que s'han produït entre 2010 i 2018.

El contingut que es presenta a continuació és un resum de la convocatòria i en cap cas substitueix el text original.

Requisits*

 • Ésser ciutadà espanyol o ser nacional d’algun dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
 • Edat: haver complert 16 anys abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i no superar l’edat establerta per la jubilació forçosa.
 • Posseir la titulació corresponent al grup de classificació de la plaça a la qual s’opta:
  • Per les places del grup de classificació A1, títol de llicenciat/da universitari/ària o equivalent.
  • Per les places del grup de classificació A2, títol de diplomat/da universitari/ària o equivalent.
  • Per les places del grup de classificació C1, títol de batxiller, formació professional de segon grau o equivalent.
  • Per les places del grup de classificació C2, títol d’ensenyament secundari obligatori, graduat escolar, formació professional de primer grau o equivalent.
  • Per les places del grup de classificació Agrupacions Professionals, títol de certificat d’escolaritat
 • No estar inhabilitat per sentència ferma per a exercir les funcions públiques ni haver estat separat per resolució disciplinària ferma, del servei de cap Administració Pública.
 • No trobar-se inclòs en cap de les causes d’incapacitat legalment establertes.

*Aquest text és un resum dels requisits de la darrera convocatòria i en cap cas substitueix el text original de la publicació oficial.

Proves selectives

En les places pertanyents al grup C2 desenvoluparan els exercicis següents:

Primer exercici

Consistirà en contestar per escrit un qüestionari de 30 preguntes tipus test (mes 3 preguntes de reserva), amb quatre respostes alternatives, que seran proposades pel Tribunal i relacionades amb el programa de la convocatòria (Annex IV), durant un màxim de quaranta-cinc minuts.

Les 3 preguntes de reserva únicament seran tingudes en compte a efectes de còmput, i per ordre, en el cas que, si s’escau, el Tribunal anul·li alguna de les 30 preguntes tipus test proposades.

Aquest exercici tindrà una qualificació de 0 a 10 punts essent eliminats els aspirants que no arribin a un mínim de 5 punts en aquest exercici. Les respostes en blanc i les errònies no descomptaran.

Segon exercici

Consistirà en desenvolupar un cas pràctic a escollir entre quatre, proposats pel Tribunal Qualificador, relacionat amb el programa de la convocatòria i els procediments, tasques i funcions habituals dels llocs objecte de cada convocatòria durant un màxim d’una hora i trenta minuts.

Aquest exercici tindrà una qualificació de 0 a 10 punts essent eliminats els aspirants que no arribin a un mínim de 5 punts en aquest exercici.

El Tribunal Qualificador podrà, en els casos que consideri oportú, convocar les persones aspirants a una entrevista per tal d’aclarir dubtes o sol·licitar aclariments en relació amb la redacció i contingut del cas pràctic.

Temari

Grup C2: programa de la convocatòria:

 1. La Constitució espanyola de 1978. Antecedents històrics. Principis constitucionals. Característiques i estructura.
 2. Cartipàs de l’Ajuntament de Lleida: Les comissions informatives. Funcionament. Regidories específiques. Sistema gerencial.
 3. Cartipàs de l’Ajuntament de Lleida: Grups municipals. Junta de Portaveus. Composició.
 4. Els drets fonamentals i les llibertats públiques. Els drets i deures dels ciutadans i principis rectors de la política social i econòmica. La protecció, garanties i suspensió dels drets fonamentals.
 5. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Estructura i contingut essencial. Drets, deures i principis rectors. Els procediments de reforma. Competències.
 6. L’Administració local en la CE de 1978. El principi d’autonomia. Garantia institucional de l’autonomia local. Fonts de l’ordenament local.
 7. Les entitats locals. Classes. El municipi. Concepte. El municipi com a entitat bàsica de l’organització territorial de l’Estat, representativa dels interessos locals i com a organització prestadora de serveis públics. Estructura dels municipis espanyols. Criteris de classificació.
 8. L’alcalde. Elecció, remoció i cessació. Competències i estatut personal. Els tinents d’alcalde. Representacions personals de l’alcalde. Règim jurídic de l’activitat de l’alcalde.
 9. El Ple. La Junta de Govern Local. Les Comissions Informatives. Règim de sessions i acords de les corporacions locals. Normes reguladores. Les sessions. Classes. Els acords de les corporacions locals. Classes i formes. Informes del secretari i de l’interventor. Actes i certificacions. Les resolucions del president de la corporació.
 10. Ordenances, reglaments i bans. Procediment d’elaboració i aprovació. Infraccions.
 11. Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. El personal al servei de les Administracions Públiques: funcionaris, personal laboral, personal eventual i personal directiu. Drets i deures dels empleats públics.
 1. Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. Provisió de llocs de treball i mobilitat.
 2. Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. Situacions administratives. Règim Disciplinari l’Empleat
 3. Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. L’accés a l’ocupació pública: Principis rectors. Requisits generals. L’accés a l’ocupació pública dels nacionals d’altres estats.
 4. Llei 8/2006, de 5 de juliol de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya: Diferents tipus d’excedències.
 5. Llei 8/2006, de 5 de juliol de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya: Permís per maternitat i paternitat.
 6. Llei 8/2006, de 5 de juliol de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya: Permís de lactància i matrimoni.
 7. Llei 8/2006, de 5 de juliol de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya: Reduccions de jornada.
 8. Llei 8/2006, de 5 de juliol de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya: Permís per situació de violència de gènere i mobilitat.
 9. Principis de l’actuació de l’administració pública: eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració, coordinació, bona fe i confiança legítima.
 10. Pressupostos de les entitats locals: principis, integració i documents de què consten. Procés d’aprovació del pressupost local. Execució i liquidació del pressupost.
 11. El dret a la protecció de la salut davant els riscos laborals. Principis de l’acció preventiva. Integració de la prevenció en l’empresa. Obligacions del funcionari.

PRIVACITAT

Social

Qualitat

Descomptes

Consulti'ns i estudiarem el seu descompte

Certificacions i homologacions