Oposicions al cos de Mossos d'Esquadra

Els cursos de preparació

01/06/2017 · Publicat nou temari

Vegeu nou temari publicat al DOGC núm. 7382 de 01/06/2017.

Publicada Oferta d'Ocupació Pública per al 2017: 500 places de Mossos d'Esquadra.


Horaris de matins*
Dies Hores Data d'inici
Dilluns, dimecres i dijous de 9 a 11 h. 05/06/17

*Nou grup de matins.

Horaris de nit*
Dies Hores Data d'inici
Dilluns, dimecres i dijous de 20.15 a 22.15 h. 05/06/17

*Nou grup de nits.

Horaris de dissabte
Dies Hores Data d'inici
Matins de 9 a 15 h. 10/06/17
Tardes de 15 a 20 h. Pendent d'inici
Horaris del grup intensiu
Dies Hores Data d'inici
De dilluns a divendres de 20 a 22:30 h. Pendent d'inici

Estat de la convocatòria

Pendent de publicació

Publicat nou temari de l'oposció: DOGC núm. 7382 de 01/06/2017.

Publicada Oferta Pública d'Ocupació: 500 places de Mossos d'Esquadra.

Darrera convocatòria publicada: DOGC núm. 5815 de 10.02.2011

Estructura de les proves

1a fase

Primera prova:

 1. Exercici de coneixements. Test de 50 preguntes en relació amb el temari.
 2. Subprova aptitudinal. Bateria de tests adreçats a avaluar les capacitats intel·lectuals i els processos de raonament de la persona aspirant.
 3. Subprova de personalitat. Subprova orientada a avaluar els trets de la personalitat de la persona aspirant, així com la seva adaptació personal i social.

Segona prova: proves físiques i comprovació de dades antropomètriques.

Tercera prova: coneixements de llengua catalana i comprovació de causes d'exclusió mèdiques.

Exempció: acreditació documental d'estar en possessió del nivell intermedi de català (B) de la Secretaria de Política Lingüística, superior o equivalent, d'acord amb la normativa vigent.

Quarta prova: Proves psicotècniques i entrevista personal.


2a fase: Consistirà en la superació d'un curs selectiu de formació bàsica policial d'una durada no superior a nou mesos.


Fase de pràctiques: Les pràctiques són de caràcter selectiu i obligatori, d'un mínim de 12 mesos de durada, dividides en períodes avaluables de 3 mesos, que tindran cadascun d'ells també caràcter selectiu.

Normativa i requisits*

 • Tenir la nacionalitat espanyola.
 • Posseir el títol de graduat/ada en ESO, EGB, FP 1 o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació.
 • Haver complert 18 anys i no haver complert 35 anys.
 • Alçada mínima 1.65 m els homes i 1.60 m les dones.
 • No estar inclòs/a en cap causa d'exclusió mèdica de les que estableix  l'annex 5 de les bases de la convocatòria.
 • No haver estat condemnat/ada per cap delicte o, en cas d'haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals, o si correspon la seva cancel·lació, haver-ho sol·licitat, i no estar inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques, ni estar separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració pública.
 • Satisfer la taxa establerta.
 • Prendre el compromís de portar armes.
 • Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor, o permisos  equivalents d'acord amb la normativa aplicable.
 • Els requisits (excepte la possessió del permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor o equivalent) han de complir-se dins del termini de presentació de sol·licituds (02/03/2011) i s'han de continuar complint fins a la presa de possessió com a funcionari/ària, llevat del requisit de l'edat.
 • El requisit de posseir el permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor, o permisos equivalents d'acord amb la normativa aplicable, s'ha de complir dins el termini de presentació de la documentació acreditativa dels requisits. Aquest termini es farà públic en el moment que es publiqui la relació de persones convocades per fer el curs selectiu a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

*Aquest text és un resum dels requisits de la darrera convocatòria i en cap cas substitueix el text original de la publicació oficial.

Social

Qualitat

Descomptes

Consulti'ns i estudiarem el seu descompte

Certificacions i homologacions