Oposicions al cos de Mossos d'Esquadra

Els cursos de preparació

07/07/2017 · Publicada convocatòria

Bases de la convocatòria 46/17 publicades al DOGC núm. 7407 de 07/07/2017.

Publicada Oferta d'Ocupació Pública per al 2017: 500 places de Mossos d'Esquadra.


Horaris de matins*
Dies Hores Data d'inici
Dilluns, dimecres i dijous de 9 a 11 h. 05/06/17

*Nou grup de matins.

Horaris de nit*
Dies Hores Data d'inici
Dilluns, dimecres i dijous de 20.15 a 22.15 h. 05/06/17

*Nou grup de nits.

Horaris de dissabte
Dies Hores Data d'inici
Matins de 9 a 15 h. 10/06/17
Tardes de 15 a 20 h. Pendent d'inici
Horaris del grup intensiu
Dies Hores Data d'inici
De dilluns a divendres de 20 a 22:30 h. Pendent d'inici

Estat de la convocatòria

Estructura de les proves

 • Primera prova: coneixements i tests psicotècnics
  • Subprova de coneixements: qüestionari de 50 preguntes tipus test sobre el contingut del temari.
  • Subprova aptitudinal: tests adreçats a avaluar els processos de raonament i les aptituds intel·lectuals. S’avaluarà el raonament abstracte, el raonament espacial, l’aptitud verbal, l’aptitud numèrica i l’aptitud perceptiva.
  • Subprova de personalitat: test orientat a avaluar els trets de personalitat així com l’adaptació personal i social
 • Segona prova: física. Atenció: nova prova - pressió sobre banc
 • Comprovació de les dades antropomètriques
 • Tercera prova: adequació psicoprofessional
 • Quarta prova: coneixements de llengua catalana
 • Comprovació de les causes d’exclusió mèdica

Normativa i requisits*

 • Tenir la nacionalitat espanyola.
 • Haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Tenir el títol de batxiller, tècnic o equivalent.
 • Tenir una alçada mínima d’1,65 els homes i d’1,60 les dones, i complir el requisit d’índex de massa corporal de Quetelet entre 18,5 i 30.
 • No estar inclòs en cap causa d’exclusió mèdica de les detallades a les bases.
 • No tenir antecedents penals, ni trobar-se en situació d’inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial ferma.
 • No haver estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitat autònomes.
 • Pagar la taxa d’inscripció establerta a les bases.
 • Prendre el compromís de portar armes mitjançant una declaració jurada.
 • Estar en possessió del permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor, o permisos equivalents d’acord amb la normativa aplicable.

*Aquest text és un resum dels requisits de la darrera convocatòria i en cap cas substitueix el text original de la publicació oficial.

Social

Qualitat

Descomptes

Consulti'ns i estudiarem el seu descompte

Certificacions i homologacions