Oposicions al cos de Mossos d'Esquadra

Els cursos de preparació

Preparació propera convocatòria
Dies Hores Data d'inici
Dissabte tarda De 15.00 a 20.00 26/01/19
3 dies / setmana De 09.00 a 11.00 18/09/18
3 dies / setmana De 20.15 a 22.15 15/10/18
Dissabte De 9 a 15 08/09/18

Estat de la convocatòria

PUBLICADA CONVOCATÒRIA 2019. 750 PLACES.

 • Publicada convocatòria 46/19: DOGC núm. 7786 d'11/01/2019.
 • El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el dia 14 de gener de 2019 i finalitza el dia 8 de febrer de 2019.

Estructura de les proves

 • Primera prova: coneixements i tests psicotècnics
  • Subprova de coneixements: qüestionari de 50 preguntes tipus test sobre el contingut del temari.
  • Subprova aptitudinal: tests adreçats a avaluar els processos de raonament i les aptituds intel·lectuals. S’avaluarà el raonament abstracte, el raonament espacial, l’aptitud verbal, l’aptitud numèrica i l’aptitud perceptiva.
  • Subprova de personalitat: test orientat a avaluar els trets de personalitat així com l’adaptació personal i social
 • Segona prova: física. Atenció: nova prova - pressió sobre banc
 • Comprovació de les dades antropomètriques
 • Tercera prova: adequació psicoprofessional
 • Quarta prova: coneixements de llengua catalana
 • Comprovació de les causes d’exclusió mèdica

Normativa i requisits*

 • Tenir la nacionalitat espanyola.
 • Haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Tenir el títol de batxiller, tècnic o equivalent.
 • Tenir una alçada mínima d’1,65 els homes i d’1,60 les dones, i complir el requisit d’índex de massa corporal de Quetelet entre 18,5 i 30.
 • No estar inclòs en cap causa d’exclusió mèdica de les detallades a les bases.
 • No tenir antecedents penals, ni trobar-se en situació d’inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial ferma.
 • No haver estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitat autònomes.
 • Pagar la taxa d’inscripció establerta a les bases.
 • Prendre el compromís de portar armes mitjançant una declaració jurada.
 • Estar en possessió del permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor, o permisos equivalents d’acord amb la normativa aplicable.

*Aquest text és un resum dels requisits de la darrera convocatòria i en cap cas substitueix el text original de la publicació oficial.

PRIVACITAT

Social

Qualitat

Descomptes

Consulti'ns i estudiarem el seu descompte

Certificacions i homologacions