Oposicions a l'Agència Tributària de Catalunya

Els cursos de preparació

HORARIS
Dies Hores Inici
3 dies /setmana de 20:15 a 22:15 h. Pendent d'inici
Dissabtes de 9 a 15 h. Pendent d'inici

A General d'Estudis organitzem grups de preparació per als processos selectius d'accés al Cos Superior d'Inspectors Tributaris i al Cos Tècnic de Gestors Tributaris. Per accedir al Cos de Gestió es requereix el títol universitari oficial de diplomat de primer cicle, enginyer tècnic o arquitecte tècnic o grau; per accedir al Superior cal posseir el títol universitari oficial de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o grau.

A continuació trobareu més informació sobre els requisits, el procés selectiu i el temari d'ambdós cossos. S'espera properament la convocatòria d'un total de 300 places de personal tributari.

Actualitzat a 27/10/16.

Característiques dels cossos

 • Cos Superior d'Inspectors Tributaris

  Cos Superior d'Inspectors Tributaris

  La informació que es detalla a continuació està basada en la darrera convocatòria (220) publicada per a aquest cos: DOGC 6985 de 28/10/15

  Estat de la convocatòria

  Nova convocatòria pendent de publicació.

  Requisits

  • Nacionalitat: ser ciutadà/ana espanyol/a o ser nacional d’algun dels estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
  • Edat: haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
  • Llengua catalana: estar en possessió del certificat de coneixements de nivell de suficiència C1 o superior.
  • Capacitat: posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions pròpies de les places convocades.
  • Habilitació: no estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques, ni separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública, ni pertànyer al mateix cos o escala objecte de la convocatòria.
  • Titulació: títol universitari oficial de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o grau.

  Estructura del procés selectiu

  • Primera prova:
   • Primer exercici: qüestionari tipus test de 60 preguntes (obligatori i eliminatori).
   • Segon exercici: 8 preguntes de resposta breu (obligatori i eliminatori)
  • Segona prova: resolució per escrit de dos supòsits pràctics (obligatòria i eliminatòria).
  • Tercera prova: presentació i exposició oral de tres temes (obligatòria i eliminatòria).
  • Quarta prova (per als aspirants que no hagin estat declarats exempts): exercicis de coneixements de llengua catalana (obligatori i eliminatori) i anglesa (obligatori i no eliminatori).
  • Cinquena prova: entrevista d'avaluació de les competències professionals (obligatòria i no eliminatòria).

  Funcions i tasques del cos

  1. Planificar i dirigir les tasques pròpies dels procediments d’aplicació dels tributs adreçades a regularitzar les conductes defraudadores i els incompliments fiscals, i controlar-ne l’execució.
  2. Acomplir les tasques d’investigació i comprovació tributàries i les tasques pròpies del procediment de constrenyiment que tinguin una major complexitat i que comportin l’exercici de les facultats més àmplies d’inspecció i recaptació tributàries, complexitat que s’ha de valorar en funció de la dificultat tècnica de les tasques i l’especificitat de la qualificació i la quantificació dels fets, els actes, les activitats, els valors i els altres elements determinants de l’obligació tributària.
  3. Practicar les liquidacions tributàries que regularitzin la situació tributària dels obligats tributaris i imposar sancions tributàries.
  4. Controlar i supervisar les actuacions pròpies dels procediments de revisió en via administrativa.
  5. Informar els obligats tributaris sobre llurs drets i obligacions de naturalesa tributària amb motiu de les actuacions inspectores i sobre el procediment per a satisfer els deutes tributaris que en puguin derivar.
  6. Elaborar informes i emetre dictàmens en matèria tributària adreçats a les administracions públiques, i prestar-los l’assistència i l’ajuda necessàries.
  7. Les altres que li siguin atribuïdes per llei o per reglament.

  Més informació

 • Cos Tècnic de Gestors Tributaris

  Cos Tècnic de Gestors Tributaris

  La informació que es detalla a continuació està basada en la darrera convocatòria (220) publicada per a aquest cos: DOGC 7101 de 18/04/16

  Estat de la convocatòria

  Nova convocatòria pendent de publicació.

  Requisits

  • Nacionalitat: tenir la nacionalitat espanyola o ser nacional d’algun dels estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
  • Edat: haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
  • Llengua catalana: estar en possessió del certificat de coneixements de nivell de suficiència C1 o superior.
  • Capacitat: posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions pròpies de les places convocades.
  • Habilitació: no estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques, ni separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública, ni pertànyer al mateix cos o escala objecte de la convocatòria.
  • Titulació: títol universitari oficial de diplomat de primer cicle, enginyer tècnic o arquitecte tècnic o grau.

  Estructura del procés selectiu

  • Primera prova: qüestionari tipus test de 60 preguntes (obligatòria i eliminatòria).
  • Segona prova: resolució per escrit de quatre supòsits pràctics (obligatòria i eliminatòria).
  • Tercera prova: resolució per escrit o mitjançant suport informàtic de 6 preguntes (obligatòria i eliminatòria).
  • Quarta prova (per als aspirants que no hagin estat declarats exempts): exercici de coneixements de llengua catalana (obligatòria i eliminatòria).
  • Cinquena prova: entrevista estructurada d'avaluació de les competències professionals (obligatòria i no eliminatòria).

  Funcions i tasques del cos

  1. Efectuar les actuacions de detecció de l’incompliment d’obligacions tributàries formals, inclosa la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries, i impulsar i supervisar les tasques de formació i conservació dels censos tributaris.
  2. Efectuar les actuacions pròpies dels procediments d’aplicació dels tributs, dels procediments sancionadors en matèria tributària i dels procediments de revisió en via administrativa.
  3. Dur a terme tasques de suport a les actuacions pròpies dels procediments d’inspecció i constrenyiment que tinguin una major complexitat i que comportin l’exercici de les facultats més àmplies d’inspecció i recaptació tributàries.
  4. Proposar la pràctica de liquidacions derivades dels procediments tributaris i la imposició de sancions tributàries.
  5. Efectuar les actuacions d’obtenció d’informació relacionades amb l’aplicació dels tributs que li hagin estat assignades.
  6. Prestar assistència tributària als contribuents i informar-los de llurs obligacions i drets.

  Més informació

Social

Qualitat

Descomptes

Consulti'ns i estudiarem el seu descompte

Certificacions i homologacions