Oposicions a l'Agència Tributària de Catalunya

Els cursos de preparació

HORARIS
Dies Hores Inici
3 dies /setmana de 20:15 a 22:15 h. Pendent d'inici
Dissabtes de 9 a 15 h. Pendent d'inici

A General d'Estudis organitzem grups de preparació per als processos selectius d'accés al Cos Tècnic de Gestors Tributaris. Per accedir al Cos de Gestió es requereix el títol universitari oficial de diplomat de primer cicle, enginyer tècnic o arquitecte tècnic o grau..

A continuació trobareu més informació sobre els requisits, el procés selectiu i el temari d'ambdós cossos. S'espera properament la convocatòria d'un total de 300 places de personal tributari.

Actualitzat a 27/10/16.

Cos Tècnic de Gestors Tributaris

La informació que es detalla a continuació està basada en la darrera convocatòria (220) publicada per a aquest cos: DOGC 7101 de 18/04/16

Estat de la convocatòria

Nova convocatòria pendent de publicació.

Requisits
 • Nacionalitat: tenir la nacionalitat espanyola o ser nacional d’algun dels estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
 • Edat: haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Llengua catalana: estar en possessió del certificat de coneixements de nivell de suficiència C1 o superior.
 • Capacitat: posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions pròpies de les places convocades.
 • Habilitació: no estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques, ni separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública, ni pertànyer al mateix cos o escala objecte de la convocatòria.
 • Titulació: títol universitari oficial de diplomat de primer cicle, enginyer tècnic o arquitecte tècnic o grau.

Estructura del procés selectiu

 • Primera prova: qüestionari tipus test de 60 preguntes (obligatòria i eliminatòria).
 • Segona prova: resolució per escrit de quatre supòsits pràctics (obligatòria i eliminatòria).
 • Tercera prova: resolució per escrit o mitjançant suport informàtic de 6 preguntes (obligatòria i eliminatòria).
 • Quarta prova (per als aspirants que no hagin estat declarats exempts): exercici de coneixements de llengua catalana (obligatòria i eliminatòria).
 • Cinquena prova: entrevista estructurada d'avaluació de les competències professionals (obligatòria i no eliminatòria).

Funcions i tasques del cos

 1. Efectuar les actuacions de detecció de l’incompliment d’obligacions tributàries formals, inclosa la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries, i impulsar i supervisar les tasques de formació i conservació dels censos tributaris.
 2. Efectuar les actuacions pròpies dels procediments d’aplicació dels tributs, dels procediments sancionadors en matèria tributària i dels procediments de revisió en via administrativa.
 3. Dur a terme tasques de suport a les actuacions pròpies dels procediments d’inspecció i constrenyiment que tinguin una major complexitat i que comportin l’exercici de les facultats més àmplies d’inspecció i recaptació tributàries.
 4. Proposar la pràctica de liquidacions derivades dels procediments tributaris i la imposició de sancions tributàries.
 5. Efectuar les actuacions d’obtenció d’informació relacionades amb l’aplicació dels tributs que li hagin estat assignades.
 6. Prestar assistència tributària als contribuents i informar-los de llurs obligacions i drets.

Més informació