Vigilant de Seguretat

Com és el curs?

General d'Estudis és un dels centres autoritzats (per RD núm. 2364/94 de 09/12/94) per impartir els mòduls professionals de formació teòrico-pràctica necessaris per obtenir l'habilitació com a vigilant de seguretat.

Curs de vigilant de seguretat (180 hores)
Data d'inici Dies Hores
08/10/18 De dilluns a dijous de 16 a 21 h.

Completar aquests mòduls que componen el curs de 180 hores lectives i la superació dels processos selectius convocats pel Ministeri de l'Interior són part del procés per obtenir l'habilitació com a vigilant.

Requisits

 1. Tenir la nacionalitat d’algun dels estats membres de la Unió Europea o d’un Estat part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, o ser nacional d’un tercer Estat que tingui subscrit amb Espanya un conveni internacional en el qual cada part reconegui l’accés a l’exercici d’aquestes activitats als nacionals de l’altra.
 2. Ser major d’edat.
 3. Tenir la capacitat física i l’aptitud psicològica necessàries per a l’exercici de les funcions.
 4. No tenir antecedents penals per delictes dolosos.
 5. No haver estat sancionat en els dos o quatre anys anteriors per infracció greu o molt greu, respectivament, en matèria de seguretat privada.
 6. No haver estat separat del servei a les forces i cossos de seguretat o a les Forces Armades espanyoles o del país de la seva nacionalitat o procedència en els dos anys anteriors.
 7. No haver estat condemnat per intromissió il·legítima en l’àmbit de protecció del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge, vulneració del secret de les comunicacions o d’altres drets fonamentals en els cinc anys anteriors a la sol·licitud.

Convocatòries

CONVOCATÒRIES Presentació d'instàncies
01/2018 Del 2 al 12 de gener de 2018
02/2018 Del 26 de febrer al 7 de març de 2018
03/2018 Del 7 al 16 de maig de 2018
04/2018 Del 09 al 18 de juliol de 2018

Temari

Continguts del temari per a la prova de coneixements teòrics:

 • Vigilants de Seguretat
  • Mòdul Jurídic (19 temes)
  • Mòdul sòcio-professional (5 temes)
  • Mòdul tècnic-professional (14 temes)
  • Mòdul instrumental (12 temes)

Proves d'aptitud

 1. Aptitud física:
  1. Potència tren superior
   1. Flexió de braços en suspensió pura
   2. Llançament de pilota medicinal
  2. Potència tren inferior
   1. Salt vertical
  3. Cursa de 400 metres
 2. Exercici de coneixements teòrics i pràctics sobre el contingut del temari

Formació específica

General d'Estudis us ofereix formació continuada adreçada als vigilants de seguretat que desitgen millorar professionalment, tot ampliant el rang d'especialitats i serveis als que poden accedir.

Curs Dies Horari Data d'inici Núm. d'hores
Vigilant d'explosius Per determinar Intersetmanal / dissabtes Maig 2017 30

L'annex 2 de la Resolució de 12 de novembre de 2012 de la Secretaría de Estado de Seguridad (consulteu BOE núm. 296 de 10 de desembre de 2012) estableix els continguts propis de la formació específica necessària per a la prestació de tipus concrets de serveis de seguretat (prèviament especificats a la secció 3a de l'Ordre INT/318/2011, BOE núm 42, de 18 de febrer de 2011).

La formació específica en seguretat privada inclou els següents cursos:

 • Vigilància en urbanitzacions, polígons, transports i espais públics
 • Vigilància en centres comercials
 • Vigilància en centres hospitalaris
 • Servei amb aparells de Raig X
 • Vigilància en esdeveniments esportius i espectacles públics
 • Vigilància en centres d'internament i dependències de seguretat
 • Servei de transport de seguretat
 • Vigilància en ports
 • Vigilància en vaixells
 • Vigilància amb gossos
 • Vigilància en instal·lacions nuclears i altres infraestructures crítiques
 • Vigilància del patrimoni històric i artístic

PRIVACITAT

Social

Qualitat

Descomptes

Consulti'ns i estudiarem el seu descompte

Certificacions i homologacions