Vetllador/a de centres escolars

A qui s'adreça?

Per a treballar com a vetllador/a en un centre educatiu és recomanable disposar del títol que acredita la formació necessària per tal d'exercir les funcions pròpies d'aquesta ocupació. General d'Estudis us ofereix cursos de 25 hores destinats a habilitar les persones interessades com a vetlladors/res de centres escolars.


Horaris
Data d'inici Horari Durada
27/10/2018 Dissabtes de 9 a 14 h. 25 hores

Calendari del curs:

Pendent d'establir.

Quines són les funcions del/ de la vetllador/a?

La funció principal del vetllador consisteix en ajudar l’alumne amb necessitats educatives especials (NEE) per tal que participi de la manera més autònoma possible en les activitats organitzades als centres educatius, ja siguin les pròpiament escolars, d'oci o d'hàbits i cura personals.

Les funcions específiques més pròpies del vetllador es detallen a continuació:

 • Assistir als nens en els desplaçaments dins de l'aula, a les instal·lacions del centre educatiu, així com a les sortides escolars; si és necessari, amb ajudes per a la mobilitat (cadira de rodes, crosses, etc.) que necessiti cada nen o nena.
 • Fomentar l'autonomia del nen, amb la finalitat que adquireixi la confiança necessària per tal de desplaçar-se sol.
 • Supervisar l'entorn al centre educatiu, per tal d'adaptar-lo a les necessitats del nen, derivades de possibles discapacitats motores, sensitives o visuals.
 • Assistir al nen o la nena en la seva autonomia personal, fet que inclou aspectes tan diversos com la higiene, l'alimentació, el canvi de bolquers i el seguiment de control d'esfínters, si escau.

Continguts del curs

 • El procés d'integració.
 • L'escola inclusiva.
 • Funcions del vetllador. Marc legal.
 • El Pla Individualitzat.
 • Professionals de les Necessitats Educatives Especials (NEE).
 • Competències emocionals.
 • Seguiment evolutiu de l'infant i detecció de possibles transtorns.
 • L'infant amb NEE: característiques i tipus de discapacitats.
 • Transtorns psicològics a la infància.

PRIVACITAT

Social

Qualitat

Descomptes

Consulti'ns i estudiarem el seu descompte

Certificacions i homologacions