Manipulador/aplicador de productes fitosanitaris

Quins són els objectius del curs?

L'objectiu principal d'aquest curs és donar resposta als professionals del sector agrari que participin de forma directa en l'aplicació o manipulació de productes fitosanitaris (que no siguin gasos o generadors de gasos classificats com a tòxics i/o molt tòxics d'acord amb el REIAL DECRET 255/2003) i que estan obligats a disposar de carnet de nivell bàsic.


Calendari del curs bàsic (25 hores)
Data Horari
Pendent d'inici A determinar

Temari

Cursos de nivell bàsic (25 hores) i qualificat (60 hores).

Part comuna

 • Productes fitosanitaris (6 hores)
  • Descripció i generalitats.
  • Riscos agrícoles derivats de la utilització dels productes fitosanitaris.
  • Bona pràctica fitosanitària: interpretació de l'etiquetat i fitxes de dates de seguretat.
 • Salut i prevenció (6 hores)
  • Perillositat dels productes fitosanitaris i dels seus residus.
  • Intoxicacions i altres efectes sobre la salut. Primers auxilis.
  • Relació treball-salut: normativa sobre prevenció de riscos laborals. Nivell d'exposició de l'operari: mesures preventives i de protecció en l'ús de productes fitosanitaris.
 • Aspectes normatius (3 hores)
  • Normativa que afecta la utilització de productes fitosanitaris. Transport i emmagatzematge. Infraccions i sancions.
  • Protecció del medi ambient i eliminació d'envasos buits: normativa específica.
  • Principis de la traçabilitat. Requisits en matèria d'higiene dels aliments i pinsos. Concepte de traçabilitat. Marc legal de la traçabilitat: Reglament 178/2002, i Reglament 852/2004. El registre de plagues i el registre de tractaments en les explotacions agrícoles.
 • Examen. (1 hora)

Part específica

 • Plagues (4 hores)
  • Principals plagues que afecten els cultius i danys que produeixen.
  • Mètodes de control de plagues. Mitjans de defensa fitosanitaris.
 • Maquinària, eines i equips (5 hores)
  • Tractaments fitosanitaris. Mètodes d'aplicació.
  • Equips d'aplicació i components, manteniment, revisió, inspecció, preparació, barreja i aplicació.
  • Reducció de la contaminació. Neteja, manteniment, regulació i revisió d'equips.
  • Bones pràctiques ambientals. Sensibilització mediambiental. Riscos de seguretat i ambientals de les tècniques d'aplicació.
  • Protecció del medi ambient. Deriva i bandes de seguretat.
  • Pràctiques d'aplicació.

PRIVACITAT

Social

Qualitat

Descomptes

Consulti'ns i estudiarem el seu descompte

Certificacions i homologacions