Controlador d'accés

Com és el curs?

General d'Estudis és un dels centres autoritzats per la Direcció General d'Administració de Seguretat per a obtenir l'habilitació de personal de control d'accés a locals d'espectacles i activitats recreatives. La durada total dels mòduls de formació del personal de control d'accés de determinats espectacles i activitats recreatives és de 60 hores.

La informació del web està actualitzada conforme a l'entrada en vigor del nou reglament d'espectacles públics i activitats recreatives: Decret 112/2010

Curs de controladors d'accés (60 hores)
Inici Pendent d'inici
Dies Dissabtes
Horari de 9 a 15 h.

Com són les proves?

Els mòduls de formació s'avaluen mitjançant dues proves:

Prova de coneixements:
Qüestionari tipus test d'un màxim de 100 preguntes, amb quatre respostes alternatives i una d'aquestes vàlida, sobre el contingut del temari oficial
Prova de caràcter pràctic:
Consisteix a analitzar, reaccionar i resoldre positivament una situació conflictiva simulada, que es pugui plantejar en els accessos dels establiments públics, espectacles i activitats recreatives que regula aquest Decret, a fi i efecte de valorar l'eficàcia i el comportament dels aspirants davant d'aquestes circumstàncies.

Les proves es realitzen al centre, l'últim dissabte del curs.

L'habilitació s'acreditarà mitjançant l'expedició d'un carnet professional, les característiques del qual les determinarà la Direcció General del Joc i d'Espectacles.

Quins requisits es demanen?

A partir de l'entrada en vigor del Decret 112/2010, el més destacable en quant als requisits és l'eliminació del requisit d'estar en possessió d'un títol d'estudis mínim.

  1. Ser major d'edat.
  2. Tenir la ciutadania espanyola o d'algun dels països que integren la Unió Europea o estar en possessió del permís de residència i de treball.
  3. No haver estat condemnat per delictes contra les persones, el patrimoni o la salut pública o justificar que els antecedents dels delictes comesos han estat cancel·lats.
  4. Tenir coneixements mínims de les llengües oficials a Catalunya, a fi de poder atendre el públic que se'ls adreci en qualsevol de les dues.
  5. Haver realitzat el curs de formació impartit pel centre de formació degudament habilitat.

Temari

Temari per a la prova de coneixements

Tema 1. Normativa aplicable i les funcions del personal de control d'accés a determinats establiments d'espectacles i activitats recreatives.

Tema 2. Principi d'igualtat i prohibició de discriminació d'accés de les persones per motius de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o personal.

Tema 3. Mesures de seguretat als establiments oberts al públic: plans de seguretat, plans d'autoprotecció, seguretat contra incendis, evacuació, assistència sanitària, farmaciola i infermeria.

Tema 4. Full de reclamacions: què és, dret del públic, quan s'ha de lliurar, model oficial i manera d'omplir-lo i obligació de disposar-ne.

Tema 5. Horaris de tancament d'acord amb les ordres vigents del departament competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives.

Tema 6. Persones menors i el seu accés als establiments oberts al públic, als espectacles i a les activitats recreatives. Prohibició de venda i subministrament de tabac i alcohol a les persones menors d'edat. Les discoteques de joventut.

Tema 7. Prohibició d'armes i d'objectes potencialment perillosos als locals oberts al públic.

Temari per a la prova pràctica:

  • La realització d'un curs de primers auxilis, per atendre situacions d'assistència sanitària immediata:, conceptes bàsics de primers auxilis.
  • Formació sobre l'actuació a seguir en situacions de perill per a les persones, Desenvolupament de les habilitats i de les destreses necessàries en la interactuació personal i adquisició de coneixements sobre els diferents perfils de conductes de la clientela de les sales de festes i espectacles amb l'objectiu de prevenir situacions de riscos específics, i diversitat de les persones amb independència del lloc de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o personal.
  • Estudi i anàlisi dels problemes socials actuals, dels diferents tipus de comportaments de les persones quan es troben en estat d'embriaguesa per haver consumit alcohol o d'intoxicació per estupefaents o d'altres substancies, així com d'altres situacions previsibles.
  • Formació sobre les tècniques bàsiques d'autocontrol i de defensa personal, en situacions de necessitat extrema. Desenvolupament de les tècniques més adequades de control i seguretat en situacions generals i específiques que es produeixin en el sector. Reconeixement de les situacions de risc amb l'objectiu d'esmorteir els seus efectes.

PRIVACITAT

Social

Qualitat

Descomptes

Consulti'ns i estudiarem el seu descompte

Certificacions i homologacions