Manipulador i aplicador de biocides d'ús ramader

A qui s'adreça el curs?

Aquest curs s'adreça als/les ramaders/res que manipulin i/o facin tractaments en la pròpia explotació i emprin productes biocides d'us o àmbit ramader autoritzats per al seu ús per personal professional i al personal auxiliar que realitzi aquestes mateixes activitats.

Un cop acabat el curs, s'obté un certificat expedit per les escoles agràries que acredita la capacitació bàsica per a la manipulació i aplicació de biocides d'ús ramaders.


Curs bàsic de capacitació (25 hores)
Data d'inici Horari Dies
Pendent d'inici A determinar A determinar

Objectius dels cursos

 • Entendre la importància de conèixer la normativa aplicable a la producció de la seva granja, i que comporta el seu incompliment.
 • Conèixer els tipus de plagues més freqüents a l'explotació ramadera i els diferents mètodes i sistemes de control.
 • Conèixer les principals zoonosis existents i el tipus de bestiar que les transmet.
 • Identificar i registrar els diferents productes zoosanitaris que pots aplicar als animals i al seu entorn.
 • Conèixer el Registre Oficial d'Establiments i Serveis Biocides (ROESB), quina és la seva finalitat i qui té l'obligació d'estar-hi inscrit.
 • Saber elaborar i aplicar un programa correcte de bioseguretat i higiene a l'explotació.

Temari

  Mòdul 1: plagues i malalties de l'entorn ramader

 1. Introducció: el món ramader i les seves necessitats.
 2. Plagues de l'entorn ramader i el control integrat de plagues:
  1. Concepte de plaga.
  2. Mètodes de control de plagues: mesures preventives o passives i mesures de control actiu.
  3. Pla de control integrat de plagues i altres animals indesitjables.
 3. Malalties infeccioses i parasitàries del bestiar:
  1. Classificació i descripció. Zoonosis.
  2. Alerta sanitària: salut pública i sanitat animal.
 4. Mòdul 2: productes utilitzats en l'àmbit ramader

 5. Productes utilitzats a l'entorn ramader:
  1. Medicaments veterinaris, biocides i productes zoosanitaris.
  2. Principis de traçabilitat.
 6. Productes químics
  1. Registre, avaluació, autorització i restricció de substàncies químiques (REACH).
  2. Classificació de perillositat, etiquetatge, envasament i fitxes de dades de seguretat de les substàncies i mescles químiques.
  3. Xarxa Nacional de Vigilància, Inspecció i Control de Productes Químics. Sistema d'Intercanvi Ràpid d'Informació sobre Productes Químics (SIRIPQ).
 7. Biocides d'ús ramader:
  1. Tipus d'usuari: personal professional o personal professional especialitzat.
  2. Tipus de biocides i classificació.
 8. Registre oficial d'establiments i serveis biocides (ROESB). Transport, emmagatzematge, distribució i venda de biocides.
 9. Mòdul 3: bioseguretat i aplicació de productes biocides

 10. Bioseguretat a les explotacions ramaderes i en el transport de bestiar:
  1. Bioseguretat i prevenció: la clau principal.
  2. Condicions mínimes d'higiene a l'explotació ramadera. Programes de neteja, desinfecció, desinsectació i desratització.
  3. Condicions mínimes d'higiene per al transport d'animals. Centres de neteja i desinfecció de vehicles.
  4. Registre de les operacions.
 11. Equips i tècniques d'aplicació de biocides:
  1. Maquinària, preparació, barreja i registre.
  2. Tècniques d'aplicació.
  3. Temps d'espera.
 12. Mòdul 4: salut i protecció de les persones

 13. Riscos per a la salut humana derivats de la utilització de biocides. Intoxicacions.
 14. Seguretat i higiene en la manipulació de biocides. Equips de protecció individual (EPI).
 15. Prevenció i primers auxilis.
 16. Mòdul 5: aspectes normatius i protecció del medi ambient

 17. Biocides i medi ambient:
  1. Gestió de residus i eliminació d'envasos.
  2. Fauna i flora protegida.
 18. Normativa. Infraccions i sancions.
 19. Mòdul 6: pràctiques

 20. Particularitats sectorials. Casos pràctics.