Proves per obtenir el Graduat d'ESO

Els cursos de preparació

A General d'Estudis oferim una llarga experiència en Formació d'Adults en grups reduïts i amb professorat especialitzat. L'ensenyament es reforça amb exàmens periòdics i el seguiment del progrés de cada alumne. A més, l'alumne pot comptar amb el recolzament del nostre gabinet psicològic de suport a l'aprenentatge.

Horaris
Dies Hores
De dilluns a dijous de 20 a 22 h.

També existeix la possibilitat d'assistir a les classes en horari lliure, en els grups reduïts de repassos.

Estat de la convocatòria

Convocatòria 2018

Terminis d'inscripció a les proves

 • Primera convocatòria: del 8 de gener (a les 9 h) fins al 12 de gener de 2018.
 • Segona convocatòria: del 23 de febrer (a partir de les 9 h) al 28 de febrer de 2018.

Calendari i horari de realització de les proves

Primera convocatòria

01/02/87:

 • De 9.30 a 10.00 h: verificació de la identitat de les persones aspirants.
 • De 10.00 a 13.00 h: examen de l'àmbit cientificotecnològic.
 • De 15.00 a 15.30 h: verificació de la identitat de les persones aspirants.
 • De 15.30 a 17.30 h: examen de l'àmbit social.

02/02/18:

 • De 9.30 a 10.00 h: verificació de la identitat de les persones aspirants.
 • De 10.00 a 14.00 h: examen de l'àmbit de la comunicació.
Segona convocatòria

05/04/18:

 • De 9.30 a 10.00 h: verificació de la identitat de les persones aspirants.
 • De 10.00 a 13.00 h: examen de l'àmbit cientificotecnològic.
 • De 15.00 a 15.30 h: verificació de la identitat de les persones aspirants.
 • De 15.30 a 17.30 h: examen de l'àmbit social.

06/04/18:

 • De 9.30 a 10.00 h: verificació de la identitat de les persones aspirants.
 • De 10.00 a 14.00 h: examen de l'àmbit de la comunicació.

Requisits per als alumnes que no han finalitzat l'etapa

 • Tenir 18 anys o complir-los dins l'any natural en què es fan les proves; aquesta edat es pot rebaixar fins als 16 anys per a l'alumnat que tingui un contracte laboral que li impedeixi assistir al centre educatiu en règim ordinari, o que es trobi en procés d'obtenció d'un permís de treball o que sigui esportista d'alt rendiment. Cal presentar la documentació que ho acrediti.
 • Haver finalitzat l'educació educació secundària obligatòria sense haver obtingut el títol i no tenir més de cinc matèries pendents de qualificació positiva (compten com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en diferents cursos).
 • Haver finalitzat l'educació secundària obligatòria durant un dels dos cursos anteriors al qual accedeix a les proves.

Requisits per a persones més grans de 18 anys

 • Per poder fer la proves cal tenir com a mínim 18 anys el dia de realització de l'examen.

Continguts

Les proves estan estructurades en tres àmbits que contenen les següents àrees:

> Àmbit de la Comunicació
Català, castellà, literatura i francès o anglès
> Àmbit de les Matemàtiques, la Ciència i la Tecnologia
Matemàtiques, ciències de la naturalesa i tecnologia
> Àmbit de les Ciències Socials i de la Participació
Ciències socials

Les àrees de música, plàstica i educació física es consideren incloses en els tres àmbits anteriors. En cas de superar només un o dos dels àmbits es mantindrà la qualificació per a convocatòries posteriors. Existeixen també convalidacions per als aspirants procedents d'altres ensenyaments (4t curs ESO, BUP o FP).

PRIVACITAT

Social

Qualitat

Descomptes

Consulti'ns i estudiarem el seu descompte

Certificacions i homologacions